OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky E-SHOP

1. Všeobecná ustanovení – vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.eshop-rychle.cz/fytozcezch. Provozovatelem tohoto internetového obchodu jako prodávající je společnost FYTOZ CZECH, s.r.o., se sídlem Na Průhoně 3412, 276 01 Mělník, IČO: 28431847, DIČ: CZ28431847, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 141033 tel.: +420 326 982 880 – 5, fax: +420 326 982 886, e-mail: hobby@fytozczech.cz, internetové stránky. www.fytozczech.cz, poštovní adresa pro doručování: U Cukrovaru 198, 250 63 Mratín.

Kupujícím se rozumí zákazník (konečný spotřebitel), který neuzavírá kupní smlouvu v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodním podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Pro nákupy spojené s další obchodní nebo podnikatelskou činností je nutné kontaktovat naše obchodní oddělení (Landauerová Michaela : tel.: +420 602 475 597, +420 326 982 880 – 5 linka 15).

Kupující svou závaznou objednávkou stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky, které vydal prodávající. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.

2. Objednání zboží

Prostřednictvím internetového obchodu se prodávají přípravky na ochranu rostlin, potřeby pro zahrádkáře a další předměty (dále též jen Zboží), které jsou uvedeny na stránkách 
e-shopu, které obsahují charakteristiku Zboží a jeho aktuální cenu včetně DPH.

Vybrané Zboží kupující objedná

vyplněním elektronického objednávkového formuláře a to vyplněním všech požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři a odesláním vyplněného formuláře prodávajícímu. Pouze úplně a správně vyplněný elektronický objednávkový formulář je závaznou objednávkou.

Objednávka je přijata ke zpracování do 24 hodin. Potvrzení o přijetí objednávky bude kupujícímu zasláno e-mailem. V případě nejasností bude prodávající kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Objednávku je možno zrušit e-mailem nejdéle do 24 hodin po jejím potvrzení prodávajícím. Kupující musí uvést jméno, číslo a datum objednávky a popis objednaného zboží, ohledně něhož objednávku ruší.

Nedojde-li ke zrušení objednávky kupujícím, prodávající kupujícímu e-mailem potvrdí dodání Zboží uvedeného v objednávce s uvedením předpokládané doby expedice Zboží kupujícímu. Následně prodávající učiní potřebné úkony k dodání Zboží kupujícímu.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu Zboží v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

3. Cena zboží

Ceny Zboží uvedené na stránkách e-shopu jsou platnými cenami včetně DPH a platnost ceny zůstává zachována až do učinění řádné objednávky kupujícím, tj. že kupující obdrží Zboží vždy za cenu platnou v době odeslání jeho závazné objednávky.

K cenám Zboží uvedeným v e-shopu se žádné další poplatky s výjimkou nákladů na dopravu uvedených v bodě 4. Obchodních podpínek nepřipočítávají.

4. Dodací podmínky

Prodávající Zboží zasílá kupujícímu přepravní službou GEIS Parcel nebo si kupující může objednané zboží osobně vyzvednout v provozovně prodávajícího (U Cukrovaru 198, 250 63 Mratín). Volbu dopravy stanovuje kupující. Náklady na dopravu, které se připočítávají ke kupní ceně činí:

Cena dopravy: Výše kupní ceny :

a) GEIS Parcel (0 – 10 kg)

Cena dopravy: zdarma při nákupu nad 2.000,-- Kč bez DPH
Cena dopravy: 100,-- Kč bez DPH při nákupu do 2.000,-- Kč bez DPH

b) GEIS Parcel (10 – 20 kg)

Cena dopravy: zdarma při nákupu nad 2.000,-- Kč bez DPH
Cena dopravy: 115,-- Kč bez DPH při nákupu do 2.000,-- Kč bez DPH

c) GEIS Parcel (21 – 50 kg)

Cena dopravy: zdarma při nákupu nad 2.000,-- Kč bez DPH
Cena dopravy: 130,-- Kč bez DPH při nákupu do 2.000,-- Kč bez DPH

DOBÍRKA – příplatek 25,-- Kč bez DPH

Cena za dopravu zásilek o hmotnosti vyšší než 50 kg bude řešena vždy individuálně.

Dodací lhůta je 2 – 10 pracovních dnů. V případě, že zboží nebude skladem, bude prodávající neprodleně informovat kupujícího.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prohlédnout a zkontrolovat dodané Zboží. Pokud je zásilka poškozena, doporučuje se kupujícímu zásilku nepřejímat a neprodleně kontaktovat prodávajícího (vznikne-li škoda při přepravě, odpovídá za vzniklou škodu přepravce). V případě převzetí poškozené zásilky se kupující vystavuje možným problémům při reklamaci.

5. Platební podmínky

a) dobírkou pří převzetí zboží od přepravce

- cena přepravy bude navýšena o poplatek za dobírku – viz dodací podmínky

b) hotově na pokladně v provozovně prodávajícího pří osobním odběru

c) předem bankovním převodem na účet prodávajícího: ČSOB, a.s., č.ú.: 117136673/0300

- do ceny za přepravu nebude připočten poplatek za dobírku
- e-mailem bude kupujícímu odeslána faktura
- číslo faktury uvede kupující při platbě jako variabilní symbol
- objednané zboží bude kupujícímu odesláno po připsání platby na účet prodávajícího

6. Vrácení zboží

Kupující má právo v souladu s ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí Zboží. Zboží musí být vráceno bez známek poškození, užívání nebo opotřebování, v nepoškozeném obalu a s veškerým příslušenstvím (bylo-li součástí Zboží) a to v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Prodávající po obdržení takto vráceného Zboží kupujícímu vrátí peníze za Zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení a to bankovním převodem na účet, z něhož byla kupní cena zaplacena, nebo v hotovosti v provozovně prodávajícího.

7. Reklamace

Kupující je povinen Zboží použít v souladu s návodem na jeho použití uvedeným buď na obalu Zboží nebo připojeným ke Zboží. U přípravků na ochranu rostlin, u nichž je na obalu vyznačena exspirační doba, smí kupující tento přípravek použít jen do uplynutí expirační doby.

Zboží lze reklamovat dle stávajících platných právních norem.

Pokud kupující zjistí vady Zboží, je povinen tyto vady okamžitě oznámit prodávajícímu e-mailem, telefonicky nebo písemně nejdéle do 3 dnů po převzetí Zboží.

Prodávající poskytuje na zboží záruku po dobu jeho trvanlivosti (expirace) při správném skladování a manipulaci. Reklamace se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním výrobku nebo nesprávným skladováním.

8. Ochrana osobních údajů

Učiněním závazné objednávky kupující uděluje prodávajícímu souhlas, aby prodávající v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění předpisů pozdějších pro potřebu uzavřené smlouvy zpracovával osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce.

9. Závěrečná ustanovení

Těmito obchodními podmínkami se řídí všechny kupní smlouvy (objednávky) uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a jsou závazné pro prodávajícího i kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, kterou musí učinit a zveřejnit v dostatečném časovém předstihu před nabytím jejich platnosti a účinnosti.

Tyto budou na stránkách e-shopu zveřejněny před započetím jejich platnosti.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem

1.5.2019

V Mělníku dne 1.5.2019 Irena Dušátková

jednatelka